Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Linköpings universitet (202100-3096) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Linköpings universitets verksamhet. Här förklarar vi hur dina personuppgifter behandlas vid Linköpings universitet.

Varför sker behandling av personuppgifter?

Linköpings universitet är en statlig myndighet. Vid kontakt med oss kommer vi i många fall att behöva hantera dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig. Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra uppdrag, vilka bl.a. innebär att bedriva utbildning, genomföra forskning, samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet. De vanligaste anledningarna till varför vi behandlar dina personuppgifter är att du är student, forskare, deltagare i en forskningsstudie, anställd, samarbetspartner, deltagare i seminarier, konferenser eller liknande. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om du av andra anledningar har haft kontakt med oss. Utöver dessa ändamål behandlar vi även personuppgifter för att följa den lagstiftning som gäller för oss, för statistiska ändamål samt för att granska och utveckla vår verksamhet.

Linköpings universitet använder sig av sociala medier såsom Facebook och Twitter. På dessa konton ansvarar Linköpings universitet främst för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar. För personuppgifter som andra lämnar ansvarar vi endast i den mån som vi kan påverka innehållet. Vi verkar för att ta bort olämpligt innehåll.

När du använder IT-resurser från Linköpings universitet kan spår av dina aktiviteter sparas för att användas i universitetets IT-säkerhetsarbete.

Hur får Linköpings universitet dina personuppgifter?

Linköpings universitet samlar in personuppgifter som du lämnar in till oss av ovan nämnda anledningar. I vissa fall kan vi även samla in personuppgifter från andra källor, såsom Skatteverket eller andra lärosäten.

Utlämnande av personuppgifter

Mycket av den information som finns vid Linköpings universitet utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan handlingen komma att lämnas ut i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det behövs för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, för att vi ska uppfylla en rättslig skyldighet, utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamål som de samlades in för. Linköpings universitet kan komma att spara dina uppgifter längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka universitetets rättsliga intressen. Om du är student sparas dina personuppgifter från det att du blir antagen till ett program eller en kurs. Dina personuppgifter används för kursadministration, examination, dokumentation av studieresultat och för att ge dig stöd i din studiesituation och de raderas när du inte längre är student hos oss. Vissa uppgifter, t.ex. studieresultat, sparas längre tid för att följa svensk lagstiftning (arkivlagen, högskolelagen). Om du deltar i en forskningsstudie sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att säkerställa forskningens kvalitet. Om du är anställd sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att administrera anställningsförhållandet och så länge vi är skyldiga att spara dem enligt lag.

Överföring till tredje land

I vissa situationer kommer Linköpings universitet att föra över personuppgifter till länder utanför EU/EES, t.ex. i samband med internationella forskningsprojekt, studentutbyten eller i andra situationer där en sådan överföring är nödvändig. I dessa fall kommer du att informeras om att en överföring till tredje land sker i samband med att du lämnar dina uppgifter till oss.

Huvudsakligen behandlas dina personuppgifter inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerat eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet.

Linköpings universitet vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till sådana tredje parter, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi kommer att säkerställa att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Linköpings universitet. Du kan begära detta skriftligen genom att kontakta registraturen vid Linköpings universitet, antingen via e-post eller brev. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du begära att uppgiften rättas.

Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter och vem som har tillgång till informationen. Du kan få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi behöver spara uppgifterna. Du har också rätt att begära att användningen av vissa av dina personuppgifter begränsas, återkalla ditt lämnade samtycke samt överklaga till relevant tillsynsmyndighet.

Cookies på webbplatsen

På LiU:s webbplats liu.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies:

  • En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Permanenta cookies används för att lagra dina eventuella personliga inställningar (idag språkval, senare bl.a. kontrast och typsnitt).

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om Cookies på sin webbplats, www.pts.se.

Kontakt

För frågor om vår behandling av dina personuppgifter vänligen kontakta oss.

info [a] eastswedenmedtech.se