slider background

Fyra projekt får VFN-medel

East Sweden Medtech har utsett fyra projekt som får så kallade VFN-medel om 50 000 kronor. De fyra forskare som har utsetts är Sallam Abdallah, Srinivas Uppugunduri, Johan Kihlberg och Baris Ata Borsa.

VFN står för Verifiering för nyttiggörande och är ett program vid Linköpings universitet för aktiviteter som ska bidra till att forskningsresultat skapar nytta. East Sweden Medtech finansierar fyra av VFN-projekten och nu är det klart vilka dessa projekt blir.

Vorinostat intervention for efficient wound healing 
Sallam Abdallah får medel för att, i samverkan med Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping, undersöka effekten av vorinostatintervention för att utvärdera läkningsprocessen av sår under fysiologiska förhållanden, i en hudsårmodell.

Introduktion av UppuCare hudkräm i vårdförlopp med strålade bröstcancerpatienter och förberedelser av jämförande studier med existerande behandlingar
Srinivas Uppugunduri får medel för att testa en ny egenframtagen hudkräm för bröstcancerpatienter för att undersöka om den kan dämpa hudirritation/inflammation efter strålning, lindra hudirritation efter tatueringar och lindra eksem eller eksemliknade utslag på grund av torr eller skadad hud.

Tightxiety in MRI
Johan Kihlberg får medel för att skapa kontakter och samarbete med MR-enheterna i Sydöstra sjukvårdsregionen för att kunna implementera ett internetbaserat KBT-verktyg för patienter som har problem med trånga utrymmen i samband med MR-undersökningar.

Business development for targeted antimicrobials
Baris Ata Borsa får medel för att undersöka vad som behövs för att kommersialisera sin läkemedelsutvecklingsplattform genom att få professionell rådgivning om affärsutveckling inom läkemedel och marknadsverifiering inom antimikrobiella terapier.

slider background

Robot kan effektivisera på patologen

Enhetschefen för Klinisk patologi, Tommy Svenblad, har en önskelista på hur verksamheten kan effektiviseras. Han kontaktade East Sweden Medtech med en av sina idéer. Nu undersöker en grupp studenter på Linköpings universitet om en robot kan programmeras för att plocka om mikroskopglas.

– I dag får vi plocka om mikroskopglasen manuellt. Om en robot gör det jobbet, skulle vi kunna spara en hel del tid, säger Tommy Svenblad.

Klinisk patologi studerar vävnad och celler för att utreda och diagnostisera sjukdomar, framför allt cancer. Till laboratoriet kommer olika sorters prover som prepareras och färgas för att studeras i mikroskop eller digitalt. Det studenterna på Linköpings universitet nu tittar på, är om en robot kan användas för att flytta mikroskopglasen mellan två brickor i steget efter infärgningen.

– I färgmaskinen ligger glasen i en typ av bricka. När det är dags för nästa steg i processen, när glasen ska skannas till digitala bilder, behöver vi byta brickor för mikroskopglasen. Det här momentet tar en eller ett par timmar för oss varje dag, beroende på antal prover. Och det är tid som vår personal skulle kunna lägga på att jobba med mer avancerade arbetsuppgifter, berättar Tommy Svenblad.

Fick träffa studenter
Efter ett möte med East Sweden Medtech där Tommy Svenblad berättade om sina tankar blev han sammanförd med Marie Jonsson, universitetslektor på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet. Tillsammans med sina kollegor Sanjay Nambiar och Mehdi Tarkian satte hon ihop en grupp studenter från olika utbildningar för ett projektarbete. I september var studenterna på ett första besök på patologen för att sätta sig in i arbetet.

– Det här är första gången vi blev kontaktade av sjukvården för ett rationaliseringsprojekt, säger Marie Jonsson. Normalt sett har jag min tyngdpunkt inom det industriella nyttoperspektivet. Men det här är jättespännande och lärorikt för oss alla, både handledare och studenter. Det skulle vara intressant med fler liknande uppdrag för hälso- och sjukvården för att rationalisera rutinuppgifter så att medarbetarna kan ägna sin tid åt mer meningsfullt arbete.

Välkomnar samarbete
Tommy Svenblad välkomnar också ett utökat samarbete med Linköpings universitet kring liknande uppdrag.

– Från vårt perspektiv vore det givande och intressant, säger han.

I december ska studenterna redovisa sitt projekt. En av utmaningarna är att se om den tilltänkta roboten kan arbeta där det är tänkt på klinisk patologi på Universitetssjukhuset i Linköping. Roboten som studenterna ska programmera är utrustad med två armar och har så kallad innovativ funktionalitet – något som gör det möjligt att samarbeta med människor, exempelvis vid montering av små delar eller flytta små mikroskopglas.

En av de första
Slår allt väl ut kan Laboratoriemedicin i Region Östergötland bli en av de första patologiklinikerna i landet med en plockrobot.

– Inom vår verksamhet finns stora automatiseringsmöjligheter. För precis som många andra delar av vården har vi personalbrist. Ska vi kunna ta hand om morgondagens patienter behöver vi undersöka alla möjligheter som finns till rationaliseringar, säger Tommy Svenblad.

slider background

Smarta val för att nå en hållbar hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården brottas med ett nästan oändligt antal utmaningar; ekonomi i balans, kompetensförsörjning, åldrande befolkning som lever längre samt en ständig medicinsk och teknisk utveckling. East Sweden Medtech och Läkemedelsindustriföreningen (Lif) bjuder därför in till en temadag om hållbar hälso- och sjukvård.

Begreppet hållbarhet har ofta förknippats med miljöfrågor, men är mycket vidare än så. Egenmonitorering, god och nära vård, prevention, tidig upptäckt av exempelvis cancersjukdom är sådana exempel. Hållbarhetsarbete behöver integreras som en del i den ordinarie verksamheten och verksamhets- utvecklingen för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar och behov kring resurs och kapacitet.

Ensam är inte stark. Under dagen hoppas vi att få diskutera hur hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv tillsammans kan fortsätta bygga en hållbar hälso- och sjukvård för nästa decennium. För detta fordras tillit. En hållbar hälso- och sjukvård karaktäriseras av gemensamma, långsiktiga lösningar där patienten står i centrum och där alla aktörer tar ansvar. En hållbar sjukvård handlar bland annat om effektiva arbetssätt, ekonomisk resurshushållning, tillgång till smarta lösningar och med minimal miljöpåverkan.

Vi hoppas att vi, när dagen är slut, har en gemensam syn på:
• Vad karaktäriserar och vilka är de fundamentala förutsättningarna för en hållbar hälso- och sjukvård?
• Hur kan olika aktörer samverka och bidra till önskad utveckling?
• Hur mäter vi och följer upp att utvecklingen går i önskad riktning?

När: 5 december 2023
Var: Hotell Ekoxen i Linköping Anmälan: senast 28 november via denna länk

slider background

Fler innovatörsluncher i vår

East Sweden Medtech fortsätter satsningen på ”Innovators lunch”. Under våren blir det fem kreativa lunchmöten där kliniker och forskare kan brainstorma fram lösningar på vårdens utmaningar.

Den första ”Innovators lunch” arrangeras tisdagen den 20 februari och har temat egenmonitorering. På plats för att ge en kort introduktion är Mattias Elg, professor vid Linköpings universitet, och Petra Jacobson, specialistsjuksköterska på lungmedicinska kliniken och forskare vid Linköpings universitet.

– Vi kommer att diskutera evidens kring egenmonitorering och om det finns mer eller mindre framgångsrika områden där egenmonitorering har visat sig vara effektivt, säger Annika Bergström, projektledare på East Sweden Medtech.

– Målet med våra innovatörsluncher är att bjuda in till en lunch där kliniker kan presentera sina nuvarande och framtida behov för inbjudna forskare för att se hur vi tillsammans kan lösa vårdens utmaningar.

Innovator’s lunch fortsätter den 19 mars med temat ”Digitala tvillingar”, den 9 april handlar det om ”Robotik”, den 21 maj är det ”Materialforskning” som står på agendan och den 11 juni ligger fokus på 3D.

”Innovators lunch” arrangeras i samarbete med Region Östergötlands enhet Förbättring och Innovation samt LiU Innovation. Samtliga tillfällen hålls klockan 12.15-13.15 i lokalen Antracit vid Norra entrén till Universitetssjukhuset i Linköping.

Lyckad dag om hållbar sjukvård

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och industri är en viktig nyckel för utvecklingen mot en hållbar hälso- och sjukvård. Det var en av slutsatserna vid temadagen ”Smarta lösningar för en hållbar hälso- och sjukvård”, där East Sweden Medtech var en av arrangörerna.

Temadagen om en hållbar hälso- och sjukvård arrangerades tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Lif, och innehöll både goda exempel och intressanta diskussioner om vad en hållbar sjukvård är och hur vi når dit. På plats fanns ett 60-tal politiker, verksamhetsföreträdare, forskare och representanter för industrin.

– Det är spännande med det här nära samarbetet mellan olika parter. Det är då nya idéer och tankar bryts, sade Marie Morell, East Sweden Medtechs styrgruppsordförande och regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland när hon hälsade välkommen.

Temadagen handlade om hållbarhet ur ett brett perspektiv och förmiddagen bjöd på en rad goda exempel på forskning, utvecklingsarbete och innovation som har lett, eller kan leda, till en mer hållbar sjukvård. Bland annat beskrev Caroline Lilliecreutz, överläkare vid

Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, och Marie Löf, professor vid Linköpings universitet, ett arbete för ett mer individanpassat mödrahälsovårdsprogram i Östergötland.

– Vi frågade oss om det är kostnadseffektivt att titta på en frisk person lika många gånger som en gravid med riskfaktorer under en graviditet, beskrev Caroline Lilliecreutz. Vi kom fram till att vi kunde ta bort fyra besök för friska patienter utan riskfaktorer. Två av de besöken ersatte vi med videobesök.

Det nya basprogrammet följs noggrant ur flera olika aspekter, bland annat när det gäller medicinsk kvalitet och upplevelse både hos patienter och medarbetare. Hittills har 2 500 patienter gått det förkortade programmet och man har inte sett några stora avvikelser.

Andreas Nilsson, narkossjuksköterska vid Anopiva på Universitetssjukhuset i Linköping och och med. dr inom anestesi, berättade om sin forskning kring självsedering. Självsedering innebär att patienter som ska genomgå vissa undersökningar eller ingrepp själva styr hur mycket lugnande läkemedel de får.

– Det vi har kunnat se är att patienterna ger sig själva mindre läkemedel och slutar i tid. Det innebär att läkemedlet snabbare går ur kroppen och att de kan gå hem tidigare efter ingreppet.

Andra goda exempel som lyftes under dagen var Elin Nyman, docent vid Linköpings universitet, som berättade om hur datavetenskap, modellering och simulering kan användas för precisionsmedicin och läkemedelsutveckling. Louise Wandel, Region Halland, Angelo Modica, Pfizer, samt Linda Stalpe, Bristol Myers Squibb, berättade om sitt gemensamma projekt med precisionsbaserad prevention. Projektet går ut på att screena patienter för att hitta förmaksflimmer och minska antalet strokefall.

– Vi har använt maskininlärning för att hitta variabler som är riskfaktorer för förmaksflimmer. Vi kommer att genomföra en informationsdriven klinisk prövning där olika grupper, med och utan vår prediktionsmodell, får testa ett EKG-plåster för att se om vi hittar fler förmaksflimmer, berättade Angelo Modica.

Från neurologiska kliniken vid Universitets-sjukhuset i Linköping kom överläkare Nil Dizdar Segrell, och parkinsonsjuksköterska Carina Hellqvist för att beskriva sitt utvecklingsarbete för klinikens Parkinson-patienter. Där är det senaste projektet en integrerad plattform för individuell uppföljning i stället för de rutinmässiga återbesöken.

– Vi behöver titta på hur vi kan ge vård när patienterna behöver, berättade Carina Hellqvist.

Vi behöver bli effektivare, hitta varje individs behandlingsfönster och arbeta mer personcentrerat.

– Därför har vi utvecklat en modell där en sjuksköterska med hjälp av en algoritm gör en individuell vårdplan och behovsprioritering, berättade Nil Dizdar Segrell. Algoritmen räknar ut när nästa uppföljning ska bli och vilket behov patienten har, men bedömningen görs alltid av en sjuksköterska.

Under eftermiddagen samlades deltagarna i grupper för att diskutera olika aspekter av en hållbar hälso- och sjukvård. Många lyfte fram prevention som en avgörande faktor för en hållbar sjukvård över tid, och samarbetet mellan hälso- och sjukvård, akademi och industri var också en viktig fråga många pekade på. Flera menade att beröringsskräcken med industrin behöver minska och att alla parter kan verka inom ramen för det etiska regelverk som finns med patienten som gemensam nämnare.

Dagen avslutades med ett panelsamtal med Marie Morell, regionstyrelsens ordförande, Region Östergötland, Kaisa Karro, 2:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Östergötland, Karl Landergren, medicinsk direktör, Region Östergötland, Frida Lundmark, sakkunnig, Läkemedelsindustriföreningen, Lif och Anna Fahlgren, verksamhetsledare, East Sweden Medtech. De var rörande överens om att det hade varit en spännande dag med många goda exempel på vad hållbarhet i hälso- och sjukvården kan vara.

– Det har en bra dag med en röd tråd och väldigt fina exempel, tyckte Karl Landergren. När det gäller hållbarhetsperspektivet kan det ibland vara bra att ställa sig tvärtom-frågan – är det vi gör i dag verkligen hållbart? Det vi har sett i dag är att en del av det vi gör är ohållbart. Det kommer en innovationskraft i det och den drivkraften är viktig.

Även deltagarna uppskattade dagen. Linda Myllymäki vid klinisk farmakologi i Region Östergötland tyckte att det var en intressant dag.

– Jätteintressant, säger hon. En fantastisk möjlighet att ta del av goda exempel och ett bra sätt att samverka med East Sweden Medtech och läkemedelsindustrin, och även få höra åsikter från andra regioner.

– För mig var det väldigt bra. Hållbarhet för mig har främst handlat om miljöfrågor och här lyftes ju ett mycket vidare perspektiv, säger Mattias Bark från läkemedelsbolaget Boehringer-Ingelheim. Det var en riktig ögonöppnare och blandningen av regionanställda, politiker, läkemedelsindustri och verksamhetsföreträdare gjorde att det blev väldigt bra gruppdiskussioner. Ett av de bättre mötena på länge.

Innovationsmässa under Innovation Week

slider background

Innovationsmässa under Innovation Week

Den 6-12 november arrangeras East Sweden Innovation Week. East Sweden Medtech står bakom en innovationsmässa för hälso- och sjukvården, och ett seminarium om sårvård.

East Sweden Innovation Week är en årlig vecka i Östergötland som sätter fokus på innovationskraften i länet. Onsdagen den 8 november blir det mycket fokus på innovationer i hälso- och sjukvården, där East Sweden Medtech är med och arrangerar både mässa och seminarium.

Sårvård är temat för ett seminarium klockan 9.00-11.00 på onsdag förmiddag. Där handlar diskussionerna om framtidens sårvård med exempel som AI-baserad teknik för sårbehandling, ny teknik för att förhindra trycksår och smarta sårförband som kan avslöja infektion.

Seminarium om framtidens sårvård

Seminariet arrangeras av East Sweden Medtech tillsammans med Test och Innovation vid Region Östergötland samt Institutionen för medicinsk teknik (IMT) vid Linköpings universitet. Samma arrangörer står bakom innovationsmässan för hälso- och sjukvård på onsdagen, där en mängd smarta idéer och nya lösningar kommer att visas upp. Mässan hålls i Ljusgården vid Universitetssjukhusets norra entré klockan 10.00-15.30.

– Syftet med mässan är att visa upp olika lösningar, färdigutvecklade eller idéer, men också att få fler att berätta om sina goda idéer. Många medarbetare, patienter och närstående har förslag på förbättringar och vi vill hjälpa innovativa idéer vidare, säger Magnus Stridsman, enhetschef för Test och Innovation.

– Samverkan mellan vård, akademi och näringsliv är oerhört viktig för att stärka utvecklingen inom det medicintekniska området, säger Peter Hult, projektledare på East Sweden Medtech.

Innovationsrådgivare från East Sweden Medtech och Test och innovation är på plats på mässan hela dagen för den som vill passa på att ställa frågor eller diskutera idéer.

slider background

Ny satsning på innovatörsluncher

Under hösten bjuder East Sweden Medtech in till ”Innovators lunch” – ett kreativt lunchmöte där kliniker och forskare kan brainstorma fram lösningar på vårdens utmaningar. Totalt arrangeras tre lunchmöten på US Linköping i oktober och november.

Den första ”Innovators lunch” arrangeras tisdagen den 3 oktober och har temat patientövervakning med föreläsarna professor Daniel Aili och forskaren Johan Junker.

– Vårt mål är att etablera ”Innovators lunch” som ett regelbundet forum. Vi vill bjuda in till en lunch där kliniker kan presentera sina nuvarande och framtida behov för inbjudna forskare för att se hur vi tillsammans kan lösa utmaningarna, säger Rozalyn Simon från arrangerande East Sweden Medtech.

Den 24 oktober är temat Diagnostik – nya diagnostiska och prognostiska metoder. Hösten avslutas den 21 november med temat Patientdata där biträdande föreståndaren för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) Håkan Gustafsson berättar mer om hur hälsodata kan användas för forskning och AI.

”Innovators lunch” arrangeras i samarbete med Region Östergötlands enhet Test och Innovation samt LiU Innovation. Samtliga tillfällen hålls klockan 12.15-13.15 i lokalen Antracit vid norra entrén till Universitetssjukhuset i Linköping.

slider background

Theresias innovation ett steg närmare verklighet

Med hjälp av East Sweden Medtech har forskaren Theresia Arbring Sjöström vid Linköpings universitet tagit ytterligare steg för att hennes bioelektroniska läkemedelspump ska kunna börja användas inom sjukvården.

Theresia Arbring Sjöström är postdoktor i gruppen organisk bioelektronik vid Linköpings universitet, där hon forskar på material som är bra på att transportera läkemedel och material som kan utvecklas mot implanterbara läkemedelspumpar, där elektriska fält används för att slå av och på läkemedelsleveransen efter behov. Något som gör det möjligt att styra läkemedlet till exakt rätt ställe i kroppen med rätt timing. På så sätt kan mycket potenta läkemedel användas utan att riskera att de sprids i hela kroppen och ger svåra biverkningar.

– Vi har testat tekniken, som vi kallar för Iontronics, på tumörmodeller och vi ser en väldigt god effekt när vi har en kontinuerlig leverans under flera dagar. Eftersom dosen som levereras med Iontronics är väldigt lokalt applicerad, blir den totala dosen fortfarande väldigt låg. Detta test jämför vi också med mindre lyckade experiment där en matchande eller högre dos ges en gång om dagen.

– Men vi behövde också få en djupare förståelse av nyttan med tekniken. Därför behövde vi skapa oss en bild av möjligheterna och svårigheterna med lokal läkemedelsbehandling vid behandling av solida tumörer.

För att få en djupare insikt i den faktiska nyttan och de kliniska behoven vände sig Theresia Arbring Sjöström till East Sweden Medtech, som kunde koppla ihop forskningsprojektet med rätt personer i vården. Det resulterade i ett antal möten med personer i klinisk verksamhet, som hade djup kunskap inom de områden som har betydelse för Iontronics materialforskning.

– Samarbetet mellan mig som forskare och East Sweden Medtech har varit mycket värdefullt, säger Theresia. Jag har fått hjälp med att bolla idéer kring kommersialisering, och designa en förstudie för att testa idéerna. Mötena som East Sweden Medtech har möjliggjort, har gett mig ovärderlig input, både för min forskning och för att utveckla nyttiggörandet av forskningen.

– Jag vill rikta ett stort tack till de som ställde upp – Anders Vikström, överläkare vid Lungmedicinska kliniken, Per Sandström och Oliver Gimm, båda överläkare vid Kirurgiska kliniken, Jan Hillman, överläkare vid Neurokirurgiska kliniken samt Petr Vorel och Aysun Erbahceci Salik, specialistläkare respektive ST-läkare vid Röntgenkliniken.

”Innovator´s lunch” – 3 oktober

Innovators lunch – 3 oktober

Välkommen på ”Innovator´s lunch” – ett kreativt lunchmöte där kliniker och forskare kan brainstorma fram lösningar på vårdens utmaningar.

Under hösten arrangerar East Sweden Medtech i samarbete med LIU Innovation och Test och Innovation i Region Östergötland, tre lunchföreläsningar på US Linköping.

Första ”Innovator´s lunch” är tisdagen den 3 oktober och har temat patientövervakning med föreläsarna professor Daniel Aili och forskaren Johan Junker. Vi träffas i lokalen Antracit på US Linköpings vid norra entrén klockan 12.15-13.15.

Under lunchen försöker vi hitta kreativa lösningar som möter vårdens utmaningar. Berätta om era kliniska behov, både omedelbara och framtida, för forskare för att se om vi tillsammans kan hitta innovativa lösningar.

Datum: 3 oktober, klockan 12.15-13.15
Plats: US Linköping, lokal Antracit

”Innovator´s lunch” – 24 oktober

Välkommen på ”Innovator´s lunch” – ett kreativt lunchmöte där kliniker och forskare kan brainstorma fram lösningar på vårdens utmaningar.

Den 24 oktober är temat Diagnostik – nya diagnostiska och prognostiska metoder i lokalen Antracit på US Linköping vid norra entrén klockan 12.15-13.15.

Under lunchen, som arrangeras av East Sweden Medtech i sambete med LIU Innovation och Test och Innovation i Region Östergötland, försöker vi hitta kreativa lösningar som möter vårdens utmaningar. Berätta om era kliniska behov, både omedelbara och framtida, för forskare för att se om vi tillsammans kan hitta innovativa lösningar.

Datum: 24 oktober, klockan 12.15-13.15
Plats: US Linköping, lokal Antracit